personální agentura

Modul PERSONÁLNÍ AGENTURA informačního systému KARAT se aktivně podílí na efektivním řízení zdrojů společností, které o nich potřebují mít dokonalý přehled.

Zdroji pro personální agenturu jsou všichni uchazeči o zaměstnání a jejich potenciální zaměstnavatelé, přičemž obě skupiny jsou nositeli velkého množství informací, které jsou důležité pro správný výběr uchazeče (kandidáta), pro konkrétního zaměstnavatele (klienta). Každý kandidát je svým způsobem jedinečná osobnost, která má určité předpoklady a schopnosti vykonávat konkrétní činnost a každý klient má své specifické potřeby a představy o budoucím pracovníkovi, kterého pro danou činnost hledá.

Při stovkách a tisících požadavků a nabídek je jistě efektivnější pro zpracování a vyhodnocení těchto dat využít systém, v němž jsou informace o schopnostech kandidátů a o požadavcích klientů organizovány do přehledných struktur. Systém je pak dokáže podle nastavených kritérií rychle vybrat a předložit pracovníkovi agentury k vyhodnocení.

základní charakteristika řešení

 • Databáze obchodních partnerů (klientů) personální agentury
 • Databáze kandidátů (uchazečů)
 • Evidence smluv s jednotlivými partnery (klienty) a kandidáty (uchazeči)
 • Evidence zakázek k jednotlivým smlouvám
 • Evidence směn k jednotlivým zakázkám
 • Výběrová kola pro Recruiting
 • Zpracování výkazů práce pro výpočet mezd a podkladů pro následnou fakturaci
 • Fakturace klientům jako výsledek zpracování měsíčních údajů
Pesonální agentura

Úkoly a jejich plnění

Modul Personální agentura umožňuje zpracování pracovních vztahů, které jsou pro personální agentury obvyklé:

 • Dočasné práce, tj. poskytnutí kandidáta klientovi na časově omezenou dobu. Kandidát se na tuto dobu stává zaměstnancem klienta
 • Leasing, tj. poskytnutí vlastního zaměstnance agentury, za sjednaných podmínek, klientovi
 • Recruiting, tj. vyhledání vhodného kandidáta pro vykonávání určité činnosti dle požadavků klienta. Soubor vhodných kandidátů absolvuje výběrové řízení organizované buď agenturou, nebo klientem a kandidát, vybraný klientem, se stává jeho zaměstnancem.

Každý z uvedených typů pracovních vztahů a výběr vhodných kandidátů pro jejich obsazení má své specifické podmínky, které mohou být dle požadavku agentury nastaveny přímo v informačním systému KARAT. Tyto podmínky jsou pak pro každý typ výběru a pro každého referenta agentury závazné.

Využití modulu Personální agentura tímto způsobem přinese sjednocení postupů, zvýšení efektivity výběrových procesů a minimalizaci možnosti vynechání některých kandidátů při výběrech.

IS KARAT také umožní zpětné vyhodnocení práce jednotlivých oddělení a jednotlivců za stanovené období, pomůže vyhodnotit úspěšnost výběrových řízení pro určitého klienta, počet navržených kandidátů na pohovory s klientem, jejich pořadí atd.

Výsledným produktem práce v modulu Personální agentura je vygenerování faktur jednotlivým klientům. Vygenerování vydaných faktur je možno provést, jsou-li zpracovány výkazy práce a spočítány mzdy. Faktury se generují buď podle jednotlivých typů smluv, nebo hromadně.

Pro vlastní funkčnost modulu Personální agentura je potřebná součinnost modulů Mzdy a Personalistika informačního systému KARAT.

Doc people

přínosy

Hlavní přínosy pro zákazníka/uživatele

 • Zpracování dat o jednotlivých činnostech v jednotném prostředí
 • Automatický přenos relevantních informací a dat do celého IS
 • Vliv lidského činitele je minimalizován a je podstatně snížena chybovost při zpracování dat
 • Sjednocení pracovních postupů
 • Zvýšení efektivnosti výběrových procesů
 • Minimalizace možnosti vynechání kandidáta při výběru
 • Možnost zpětného vyhodnocení zakázek a činnosti pracovníků
 • Možnost vyhodnocování výběrových řízení
 • Efektivní zpracování dat s minimálními nároky na obsluhu
Přínos